Çiftçilere bu sene amacıyla ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Dikici Pusat Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu sene için ödenecek tarımsal destekler mahsus oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve eğin yaştaki buzağı amacıyla 500 liralık bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 200 liralık destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbu ve Sertifikalı Sulp Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Buna bakarak, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde sert yem ortaya koymak üzere çokça yıllık ve tek yıllık yemleme bitkileri ekimi özne üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına girmek üzere korunga amacıyla 90 lira, bir tane almanak yem bitkileri üzere 60 liralık, silajlık ekilişler (kalıntı/ark) üzere 60 liralık, yapay çayır mera için 150 teklik, çokça almanak yemleme bitkilerinde bulaşık olanlar üzere 90 liralık, zayıf olanlar için bile 40 teklik ve silajlık ekilişler üzere 100 liralık olacak.

Yer şeş sularının ev seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca tayin edildiği havzalarda bu sene ekilen yemleme bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla ağızotu bitkisi desteğine ilave yüzdelik 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları evet, 4 ay ve üst yaşta, ilkine buzağılama yaşı yeryüzü fazla 960 çağ yahut akıbet iki buzağılama arası en aşkın 600 dönüş olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalabalık, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’üstelik doğan buzağılar üzere ilave 200 teklik ödenecek.

Soy kütüğüne mukayyet buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim karşılık ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 teklik bindi ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme ünite miktarlarının 20 başa büyüklüğünde hacısı hocası, 21-100 başa büyüklüğünde yüzde 75’i, 101-500 başlangıç üzere yüzde 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin liralık destek

Dişi mandalar için 500 liralık, kaynak kütüğüne kayıtlı çekici mandalar üzere ilave 300 teklik, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve vücut malaklar amacıyla 500 teklik, cins kütüğüne kayıtlı malaklar üzere birlikte arttırma 300 liralık, müstear tohumlamadan doğan malaklara ayrıca arttırma 500 lira bindi ödenecek.

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzen nitelik kriterlerini sağlayıcı eğreti tohumlamadan doğan bozulmamış sütçü veya tıknaz ırk beherglas akıllı üzere 100 liraya büyüklüğünde bindi verilecek.

En bir iki 1 mebde, sunma çok 50 baş düve (manda dahil) alımına dahi Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı dar zarfında doğmuş ve düve merkezlerinden gerçekleştirme edilen düvelere ise yüzde 50’si kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan dal işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 kamer gövde yaştaki erkek hayvanlar aut, tüm sığırlar için efsanevi sahiplerine 600 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa birim miktarları 500 başa kadar umum, 501 saksı ve beden üzere yüzde 50’sine bedel mevrut tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Antrparantez Musaddak Benzin Çiftliği Sertifikası’na eş işletmelerdeki nü pres desteği düz tekmil sığırlar için arttırma 100 liralık bindi verilecek.

Nezaret anahtar sistemlerine mukayyet, ensiz içre zade ve besi süresini tamamlamış ayvaz sığırlarını (camız dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve kabil bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 mebde üzere (200 ser dahil) efsanevi başına dönem ve vahit fiyat üzerinden 500 lira destek ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 kafa ve üst iri koyun muannit varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin liralık namına ödenecek.

Maya koyun-tutturuk yetiştiricileri birliklerine organ yetiştiricilerin, Vekillik vasıta sistemlerine mukayyet anaç kucak başına 50 liralık, anaç aksi başına 50 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 liralık, göçkün yetiştiricilerine anaç kucak muannit başına arttırma 2 lira bindi ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın kart koyun-tutturuk desteğini alan ve terviç yılında kurnaz koyun keçi sayısını artıran işletmelere, tıpkısı esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında anaç koyun, tutturuk vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen çoğalma oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira bindi ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine destek

Moher ve Yapağı Ekincilik Koca Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) kapalı kooperatiflere, Maya Koyun Inat Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa mukayyet yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Anahtar Sistemi (TKS) Selen Tabanı’na kaydettiren üreticilerine cedi tiftiğinin kilogramına 70 teklik, anamal tiftiğin kilogramına 60 lira, ikincil tiftiğin kilogramına 25 lira, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi ilave 10 teklik ifa yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz çocuk sağlayan Koza Tarım Bey Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 liralık, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut canlılık alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Vekâlet Arıcılık Taşıt Sistemi’ne kayıtlı, tarz birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya müstahsil birliklerine örgen üreticilerine da arılı kapçık başına 30, örgen olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan istihsal izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 teklik destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar amacıyla efsanevi sahiplerine, büyükbaş efsanevi atıkları üzere 1400 liralık, küçükbaş hayvan atıkları üzere 250 teklik atık desteği, efsanevi hastalıkları ile uğraş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları üzere uygulayıcılara kocabaş efsanevi başına 2 teklik, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 liralık bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo dahil, alabalık için kilogram başına 1 lira, yıpranmamış türlere 3 teklik, merbut herkes üretime 2 liralık, kilo üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar teklik, midye için kilo başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkalık maya ala desteği balık başına 60 teklik, yerey havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilo başına 2 teklik verilecek.

Hayvan kalıtım bilimi kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça makbul projeler amacıyla yetiştiricilere, kocabaş koruması üzere efsanevi başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya hayvan başına 150 teklik, sığır pedigrili korumaya 1200 teklik, arı korumaya kovan başına 80 lira, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 liralık, ıslahat programındaki koyun, tutturuk ve yavrularına el elinde tashih elit sürüde efsanevi başına 150 liralık, aya sürüde 100 lira, ahali elinde camız ıslahı (kurnaz manda), kele ve sene ortamında doğuran kart mandaya efsanevi başına 2000 lira, sene zarfında doğurmayan iri mandaya efsanevi başına 1200 teklik, damızlığa hasrolunmak üzere seçilen domestik sığır (düve/tosun) hayvan başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan üzere 1300 teklik, damızlık eş materyale (koç-teke) hayvan başına elit sürüde 350 liralık, aya sürüde 250 teklik terviç yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 lira bindi

Yurt içi sertifikalı soy sop yararlanma desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 lira, kanola için 30 liralık, süsen için 8 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 lira, kuru fasulye, yasmık ve yonca için 60 liralık, nohut amacıyla 50 liralık, kumpir için 200 teklik, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 teklik, meydan fıstığı amacıyla 34 teklik ödeme gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/direk kullanma desteği, şam fıstığı, koz, badem, gökçe yemiş ve aronya üzere 400 liralık, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, sarıerik, vişne, zeytin, diğer kâr türleri ve asık (nar ve muz hariç) amacıyla 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi için de dekar başına 400 lira olacak.

Yurt içre sertifikalı zürriyet üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, az zarfında satışını gerçekleştiren, Bakanlık vasıtasıyla izinli tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla özgün/asıl ve üstü tohumluklara birlikte türüne göre kilogram başına 0,1-5 lira elverişsiz içi sertifikalı döl üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı direk başına 0,5 liralık, aşısız amut başına ise 0,25 liralık destek sağlanacak.

Çiftlik Muhasebe Bilgelik Zehir Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte sene taşıt altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 liralık ödenecek.

Tarımsal yayım ve müşavirlik desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan azade ekincilik danışmanları ile tarım odası ve yetiştirici örgütlerinde sunma çok 5 tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen beher ekincilik danışmanı üzere 72 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 aylık hizmet sunumuna kapalı namına eşit iki dilim halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Ocak 2022’den etkin olmak için bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: